Valprogram för 2018-2022

ETT TRYGGT HÄSSLEHOLM
– DÄR TÅG OCH MÄNNISKOR STANNAR

Vår vision om Hässleholm är en kommun som värnar
den enskilda människans önskan och förmåga att växa
och utvecklas. Det är en kommun där alla känner sig
trygga.
I vårt samhälle har alla samma värde och rätten till arbete,
boende och meningsfull fritid är självklar. Känslan
av trygghet ska löpa som en röd tråd genom livets alla
skeenden. Rätten att klara utbildningen för att kunna
hitta en försörjning är lika självklar som tryggheten i
vetskapen om en ålderdom med god omsorg.
Hässleholm är den självklara knutpunkten där tågen
stannar, och genom offentliga satsningar vill vi säkerställa
en bra befolkningsökning – även människor ska
vilja stanna i Hässleholm. Kommunen ska vara attraktiv
med goda möjligheter för bra boende, service och kommunikation
i en naturskön och naturnära omgivning.
Hässleholm ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart. Vi arbetar för ett tryggt Hässleholm där tåg
och människor stannar.

INFRASTRUKTUR OCH NÄRINGSLIV
Hässleholm är en naturlig och viktig knutpunkt i södra
Sverige, med bra läge att locka både människor och
företag. Infrastrukturen ska vara pålitlig och framtidsinriktad,
och vi ska satsa på utbyggnad och förbättringar.
Hässleholm står sig väl i konkurrensen.
Infrastruktur
• Göra kommunens stationsområden tryggare med bättre
belysning och miljö. Trafiksituationen kring Hässleholms
centralstation ska förbättras genom tydlig skyltning och
ombyggnad med bland annat en bilpassage Viaduktgatan-
Magasinsgatan.
• Förbättra kommunikationen för landsbygden och de
mindre orterna.
• Verka för en snabbare utbyggnad av höghastighetstågen
med ny station i Hässleholm.
Näringsliv
• Skapa goda förutsättningar för ett växande och dynamiskt
näringsliv.
• Skapa mötesplatser kring innovationer, ökat nyföretagande,
kunskapsutveckling och lärprocesser inriktade på entreprenörskap.
• Att svenska kollektivavtal ska finnas vid kommunal upphandling.
Boende
• Skapa förutsättningar för Hässlehem och andra aktörer att
bygga fler bostäder.
• Verka för att ungdomars behov av funktionella och billiga
lägenheter tillgodoses.
• Verka för en blandad bebyggelse för att främja integration.

UTBILDNING
Investeringar i utbildning lägger grunden för människors
frihet, arbete och välfärd. Vi vill satsa på utbildning som
är attraktiv med goda valmöjligheter, och alla ska känna
trygghet, glädje och vara en del av gemenskapen i skolan!
Grundskola och barnomsorg
• Skapa förutsättningar för att tidigt upptäcka och åtgärda
barn och ungdomars behov av stöd. Alla barn och elever ska
nå kunskapsmålen i skolan.
• Anordna barnomsorg på kvällar, nätter och helger i kommunal
regi.
• Hålla bygdeskolorna öppna så länge det gynnar eleverna
och skollagen följs.
Gymnasium och vuxenutbildning
• Utveckla gymnasie- och vuxenutbildningar som möter upp
privata och offentliga arbetsgivares behov av kompetent
personal.
• Verka för att fler yrkeshögskoleutbildningar etableras i
Hässleholm.
• Medverka till att arbetslösa och redan yrkesverksamma
kan få en fortbildning för att ta nästa steg i livet, exempelvis
genom validering.

OMSORGS- OCH SOCIALA FRÅGOR
Alla människor ska få bestämma över sitt liv och sin
vardag och kunna vara delaktiga av det politiska,
sociala, ekonomiska och kulturella livet. Vår välfärd
bygger på sammanhållning. Alla ska bidra och alla ska
få ta del av välfärden, för alla behövs.
Äldreomsorgen
• Ha rätt bemanning i ändamålsenliga verksamhetslokaler.
• Bygga fler trygghetsboenden/seniorboenden i hela kommunen.
• Att våra särskilda boenden ska ägas och drivas i kommunal regi.
Omsorgen om människor med funktionsvariationer
• Skapa fler fritidsaktiviteter och en meningsfull fritid för
vuxna med funktionsvariation.
• Höja habiliteringsersättningen.
• Skapa fler gruppboenden inom LSS-verksamheten.
Sociala frågor
• Öka det förebyggande arbetet genom utökning av föräldrastöd
och föräldrautbildning.
• Skapa ”Bostad först” för att motverka hemlöshet och
bostadslöshet.
• Stärka det förebyggande arbetet för att minska våld i nära
relationer.

KULTUR, FRITID OCH TURISM
Vi vill se en meningsfull fritid och en attraktiv kultur
som är tillgänglig för alla. Kultur och fritid är en viktig
del av välfärden, och skapar värde både för kommunens
invånare som för besökare. Kultur och fritid skapar ett
rikare samhälle att leva i.
Kultur
• Erbjuda barn och ungdomar minst en kulturupplevelse per
termin samt verka för kulturupplevelser och kulturaktiviteter
inom vård och omsorg.
• Stödja folkbildning genom ökade bidrag till studieförbund,
kultur- och hembygdsföreningar med flera.
• Skapa kreativa mötesplatser där generationer kan mötas
i en kulturell miljö, bland annat genom Allaktivitetshus,
bibliotek och Hovdala.
Fritid
• Värna de fritidsgårdar och allaktivitetshus vi har, samt
verka för att de finns i hela kommunen.
• Bygga nytt badhus med utomhusdel i centrala Hässleholm
med start senast 2022.
• Arbeta för en positiv utveckling för ridsporten i kommunen
och utreda placering samt nybyggnation av ny ridanläggning.
Turism
• Tillskapa ställplatser för husbilar.
• Utveckla områden för rekreation och naturupplevelser
samt utveckla Trädhuset.
• Satsa på större kultur- och idrottsevenemang.

MILJÖ
En bra miljö innebär trygghet. Oavsett om det handlar
om vetskapen att vattnet är rent eller att hemvägen är
upplyst under stadspromenaden.
Miljö
• Värna om grundvattnet i kommunen. Vårt dricksvatten är
ett viktigt livsmedel och ska fortsätta att vara av bra kvalitet
för alla.
• Restaurera vattendrag och sjöar.
• Verka för att öka antalet laddstolpar och tankställen för
klimatsmarta bränslen.
Stadsmiljö
• Skapa en levande och tillgänglig stadsmiljö, med en aktiv
torghandel som skapar liv och rörelse.
• Mer belysning i form av installationer mot husfasader,
konstverk, träd och planteringar i stadens/tätorternas
centrum och parker för att öka tryggheten.
• Göra Hembygdsparken i Hässleholm till en plats att mötas
och koppla av i med bättre belysning och tryggare miljö.

KOMMUNÖVERGRIPANDE SATSNINGAR
Hässleholms kommun ska vara attraktivt för både våra invånare
och våra anställda. Du ska med stolthet kunna säga att
du bor eller arbetar i Hässleholms kommun.
• Sluta lönegapet mellan kvinno- och mansdominerade yrken.
• Införa hälsosamma scheman för kommunens anställda – vi ska
långsiktigt minska helgtjänstgöring och delade turer.
• Att heltid ska vara norm för anställda inom alla våra verksamheter.
• Ha en nollvision mot rasism.
• Stödja byalag, utvecklingsgrupper och småföretag för att utveckla
landsbygden.
• Bygga ett Ungdomens Hus centralt i Hässleholm.

LOKALT PRIORITERADE FRÅGOR
Hela kommunen ska leva och få ta del av satsningar. Lokalt
vill Socialdemokraterna:
BJÄRNUM. Verka för att skapa ett allaktivitetshus. Värna om brandkåren.
Verka för meröppet bibliotek.
HÄSSLEHOLM. Verka för ett levande och trygg centrum. Fler förskolor
i Hässleholms stad. Bygg nya bostäder.
HÄSTVEDA. Att Hässlehem bygger seniorboende/hyresrätter. Utveckla
Luhrsjöbaden med restaurang, camping och friluftsområde.
Verka för cykelvägar från riksväg 23 genom hela samhället till fd
Hilding, från kyrkbyn till skolan.
SÖSDALA. Åtgärda trottoarer och vägar. Bygga hyreslägenheter och
marklägenheter. Rusta upp simhallen.
TYRINGE. Bygga seniorboende centralt i Tyringe, Finja, Hörja,
Matteröd, Röke och Västra Torup. Verka för att byarnas offentliga
miljöer underhålls och snyggas upp. Verka för att någon startar
miljötvätt centralt i Tyringe.
TORMESTORP. Utveckla barnomsorgen. Verka för bättre kommunikationer
på kvällar och helger. Verka för bättre belysning i våra
parker.
VINSLÖV. Skapa bussförbindelse till centralorten för större tillgänglighet.
Se över miljön på trottoarer, gator och kring järnvägen.
Verka för en bättre och tryggare utfart från Vannebergavägen till
väg 21.
VITTSJÖ. Verka för bättre belysning för att säkra övergångarna på
genomfartsleden. Värna brandvärnet. Verka för meröppet bibliotek.

facebook Twitter Email