Kostnader för att någon annan har sagt upp Förvaltningschef/skolchef

Initiativärende i Barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2019

Helt plötsligt får nämnden besked, de flesta via tidningen om att på initiativ av Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Hanna Nilsson (SD) så ska Förvaltningschefen/skolchefen sägas upp med omedelbar verkan. Kommunchefen får utföra detta uppdrag, då delegationsordningen är sådan. Ingen dialog med barn och utbildningsnämnden har genomförts inför beslutet om att säga upp förvaltningschefen. Vilket känns oerhört konstigt.

Vi anser att barn och utbildningsnämnden inte kan belastas med kostnaderna som detta medför. Det kan inte vara meningen att personal, elever och barn i barn och utbildningsnämndens verksamhet ska drabbas av ytterligare besparingar. Detta för att Moderaterna och Sverigedemokraterna saknade förtroende för Förvaltningschefen.

Förslag till beslut:

Barn och utbildningsnämnden ger Förvaltningen i uppdrag att beräkna merkostnaden som barn och utbildningsnämnden drabbats av på grund av att förvaltningschefen fått lämna sitt uppdrag.

Barn och utbildningsnämnden ger Förvaltningen i uppdrag att till september månads nämnd skrivit fram ett ärende med yrkande till Kommunstyrelsen om att barn och utbildningsnämnden begär kompensation för den merkostnad som beslutet medfört.

Socialdemokraterna
Joachim Fors
Centerpartiet
Gustaf Karlström

facebook Twitter Email