Ett rikt fritids och kulturliv är en hörnsten i vår politik

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till för alla, det vill säga även de som för närvarande inte brukar våra anläggningar. Syftet med verksamheten är ytterst att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom ett rikt kultur- och fritidsutbud, på lika villkor, ska vi ge människor förutsättningar för att leva det liv som de önskar.

Den moderatledda Alliansen har nu klubbat igenom budgeten för 2019.
Minskade pengar till barn och ungdomar, fritid och kultur. Det ekonomiska anslaget till förvaltningen ska minskas med 9,5 miljoner kronor nästa år.

– Det är en kraftig neddragning av kultur – fritidsverksamheter. Det är helt klart en nedmontering av kultur -och fritidslivet i Hässleholm.

Styret i Hässleholm har tagit fram förslag på besparingar på totalt 9,5 miljoner kronor. Den borgerliga alliansen pekar också specifikt ut rubriken ”Mötesplatser” för sin besparing. Nedläggning av Mötesplats Ljungdala, bokbussen samt indragning av studieförbundens bidrag kommer att ha en förödande effekt i hela samhället.

Varför just kultur- och fritidsnämnden som har en relativt liten budget och där alla pengar används för Hässleholmsbornas bästa, för att stärka föreningar och människor som vill vara aktiva, motionera, dansa eller spela teater?

Skulle det här slå igenom så är det den största neddragningen som vi socialdemokrater har varit med om. Det är klart att det kommer att bli kännbart ut i alla våra verksamheter.

Vi Socialdemokrater vill utveckla Hässleholms kulturliv och fritidsliv. Vi behöver ta tillvara på det rika föreningsliv vi har i kommunen. Underlätta för föreningarna istället för att göra det svårare för dessa att bedriva bra verksamheter.
Vi behöver göra både kultur och fritidsliv ännu mer lättillgängligt. Denna budget går i motsatt riktning och det riskerar att öka segregationen i kultur -och fritidslivet. De ideella insatser, som bär upp nätverk mellan människor drabbar föreningslivet. Deras insatser är en viktig motor för hela föreningslivet. De betyder mycket för våra barn och ungdomar och för hela samhället. Ett rikt fritids och kulturliv är en hörnsten i en politik för tillväxt för Hässleholm vi vill att hela kommunen ska vara attraktiv att leva och bo i. Dagens unga moderna familjer anser det självklart att det finns idrottsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar och musikskola, bibliotek m.m. I en tid då folkhälsans betydelse för såväl den enskilde som för samhället blir allt tydligare är idrott och friluftsliv ett gemensamt ansvar. Samtidigt lever vi i en brytningstid, då möjligheten att förstå och tolka vår samtid och framtid genom böcker, konst, musik och film är avgörande för en kreativ utveckling. Kultur och fritid är därför självklara områden för offentliga satsningar. Barn och ungas möjligheter att gå på bibliotek, delta i kulturskolor, pröva olika idrotter och lära sig simma skapar social sammanhållning genom att olika grupper möts. Det leder till ökad trygghet och social identitet.

Men om kommuner inte längre får investera i något annat än skola, vård och omsorg, så ödeläggs mycket av den idag väl fungerande kulturella verksamheten och fritidsinfrastrukturen, som de flesta betraktar som en självklarhet.

Ett rikt liv är så mycket mer än ekonomi. Hälsa, sysselsättning, trygghet och samhörighet är också viktiga komponenter.

Ett rikt liv handlar inte bara om oss själva och våra närmaste, utan även om samhället i stort. Vi vill att kultur och fritid ska tilltala alla i Hässleholm, genom att ha ett brett utbud.

Vi vill ha ett Hässleholm för alla, därför säger vi Socialdemokrater NEJ till dessa besparingar!!!

Connie Asterman
2:e vice ordförande Kultur- och Fritidsnämnden

facebook Twitter Email