Ett rikt kulturliv är en förutsättning för ett rikt samhälle!

När vi vänder på alla stenar för att komma till rätta med de utmaningar som vi har i dagens samhälle står det kultur under en av stenarna. Vad är då kultur kan en fundera. Kultur är ett brett begrepp som innefattar allt från musik, litteratur, konst och kreativ idéburen verksamhet inom flera områden som tex lärande och föreningsliv. Kulturens uppgift i samhället kan vara att på ett personligt plan främja glädje, kunskap och utveckling men också att utmana, kritisera och frigöra ett samhälles normer och värderingar. En viktig uppgift för kulturen är att vara en frigörande kraft ”som motvikt mot ekonomiska och sociala eliters strävan att ta makten över tanken”, för att låna en textrad från Socialdemokraternas partiprogram från 2013.

Kulturen är mångfasetterad precis som vi människor. När vi utövar kultur krymper avstånden mellan oss och vi har en möjlig väg fram för att kunna nå varandra. Detta är nödvändigt för att främja förståelsen mellan människor från olika klass, traditioner och villkor. På så vis ökar vi chansen för människor att kunna känna sig accepterade och välkomna in i samhället. För att detta ska kunna ske behövs forum för utövande av kultur. Dessa forum kan vi hitta i till exempel skolan, på fritidsgården eller i studieförbunden.

Tyvärr blir det svårare att hitta utrymmen för kulturutövande när samhällets bidrag till studieförbunden krymper, när handens praktiska och kreativa arbete helt konkurreras ut till förmån för de teoretiska ämnena i skolan. Ett offentligt stöd, vid sidan av privat finansierad kultur, är en förutsättning för att kulturen ska kunna vara till den nytta den kan vara i form av att vara jobbskapande, ge ökad attraktionskraft åt en ort, stärka demokratin, utveckla språk och kommunikation samt att förbättra människors hälsa. Ett allmänt finansierat kulturliv är också en förutsättning för att kultur ska vara tillgängligt för alla på lika villkor.

När det talas om fler övervakningskameror, väktare och hårdare straff som en i det närmaste allenarådande lösning på ett allt hårdare samhällsklimat blir resultatet troligen en ännu ruffigare och tuffare stämning där var grupp och individ måste slåss ännu hårdare för att ta sig fram, överleva och synas. Med kommunala beslut om strypta föreningsbidrag, begränsningar för stöd till studieförbund, indragna bokbussar och färre språkval i skolan begränsas både läsglädje, allmänbildning och gränsöverskridande möten.  Att däremot satsa på fritidsgårdar med en mängd olika aktiviteter, mötesplatser i form av skateparker, teaterscener, spellokaler, kursverksamhet av allehanda slag och kommunala kulturskolor ökas chansen för att människor i alla åldrar ska kunna hitta mening och sammanhang i sina liv. Genom att vända på ”kulturstenen” öppnas en värld av möjligheter för att påverka ett samhälle att gå i en rikare riktning, både i symbolisk och praktisk betydelse. Kulturen som en ledtråd bland många andra ska inte underskattas för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Ellicka Hermodsson (S)

facebook Twitter Email