Förslag till ny Va-taxa för Hässleholms kommun

Det kan inte ha undgått någon att underhållet för VA-nätet, vattentäkter och reningsverk är starkt eftersatt. Kostnaderna för att åtgärda bristerna uppgår till mellan 2-3 miljarder kronor de närmsta åren. En konsekvens av detta är att VA-taxan behöver höjas vilket samtliga partier säkerligen ställer sig bakom.

Förslaget till VA-taxan som tagits fram är väldigt svår att överblicka och det väcker flera stora farhågor hur kostnaderna för VA-taxan kommer att slå på privatpersoner som äger en villa eller hyr en lägenhet eller hur företagen drabbas med allt ifrån en matvarubutik till blomsterförsäljare eller företag som enbart bedriver lagerverksamhet.

Vi kan krasst konstatera i några faktiska exempel på hur två olika företag verksamma i Hässleholms kommun kommer att få ökade kostnader.

Exempelvis ett företag med kontor kommer att få ökade kostnader från 118 533 kr per år till med den nya taxan 275 930 kr per år. Vi har även exemplet med ett lager som kommer öka från 387 102 kr per år till 642 278 kr per år. Det är höjningar med 132,8 % respektive 65,9% redan första året. Det går inte heller att utläsa i VA-taxan vad denna höjning kommer att bli 1 januari 2024, men vi ser det som tveksamt att det ”enbart” blir 17 % ytterligare 2024-01-01.

De flesta företagen är småföretagare med 1-5 anställda och en taxehöjning med upp till flera 100-tusentals kronor riskerar att försätta de i konkurs samt försvåra företagsexpansioner och nya företagsetableringar inom kommunen vilket även kommer leda till en högre arbetslöshet.

Det nya förslaget till taxa innebär även att det kommer att införas en dagvattentaxa för allmän platsmark som är ansluten till dagvattensystemet. Denna allmänplatsmark är till exempel alla våra gator, torg, grönytor med mera. Detta kommer då självklart att drabba samfälligheter och bostadsrättsföreningar men framför allt hela skattekollektivet. Kostnaden är 1,20 kr per kvm och vi kan enbart uppskatta hur många miljoner kvadratmeter allmänplatsmark som finns inom Hässleholms kommun.

Siffrorna vi tagit del av gällande ökade kostnader för Hässleholms kommun gör gällande att det är ca 3 500 000kr första året. Detta ställer vi oss tveksamma till då kostnaden för allmänplatsmark inte är inräknad i denna kostnadsökning.

Med anledning av detta kommer S, V och C på kommunstyrelsens möte 2023-03-01 yrka att ärendet återremitteras för vidare beredning där en konsekvensanalys hur våra företag och kommunen själv påverkas av den nya VA-taxan. Vidare vill vi att det bildas en projektgrupp bestående av representanter från HIBAB, HMAB, Hässlehem, Näringslivskontoret och ekonomikontoret. HIBAB företräder fastighetsägare som innehar kontor/lager, Hässlehem företräder bostadsbolag, Näringslivskontoret samtliga verksamheter och ekonomikontoret bistår och företräder Hässleholms kommun. Det viktiga är att det inte ingår några politiker med egna agendor i denna grupp.

Alternativa finansieringslösningar ska tas fram som gynnar samtliga grupper i Hässleholms kommun, det kan innebära att delar av investeringen ska tas direkt på skattekollektivet, då allmänplatsmark tillhör hela skattekollektivet.

Vi hoppas verkligen att den politiska majoriteten hörsammar detta förslag då vi ser det som väldigt viktigt att det råder en politisk enighet i en fråga av denna stora karaktär.

Socialdemokraterna
Lena Wallentheim

Vänsterpartiet
Magnus Åkeborn

Centerpartiet
Anders Edwall

facebook Twitter Email