Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018

UTTALANDE ANGÅENDE EN EXTRA SEMESTERVECKA

Socialdemokraterna i Skåne föreslår ytterligare en lagstadgad semestervecka

Mer tid för återhämtning måste till för att skapa ett friskare arbetsliv, stärka folkhälsan och öka människors frihet. Det är dags att lagstadga om rätten till ytterligare en semestervecka för alla.

Svensk arbetsmarknad har under de senaste decennierna förändrats kraftigt. Produktiviteten har ökat och arbetstempot har blivit högre. Gränsen mellan jobb och fritid har blivit otydligare för många. Sjukskrivningstalen är alltför höga. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är stress och ofta är kopplingen till arbetssituationen uppenbar. Samtidigt har företagens vinster ökat, medan löntagarna inte har fått tillräcklig utdelning i form av lön och fritid.

Den snabba tekniska utvecklingen skapar nu nya möjligheter till ytterligare ökad produktivitet, modernisering av välfärden och omställning till en hållbar produktion. Det ställer höga krav på såväl medarbetare som företag och offentliga arbetsgivare. Ökad tillgång till information och digitalisering kräver nya arbetssätt för att möta behov och förväntningar från såväl kunder som patienter och elever på ett bra sätt. Idag ställs dessutom allt högre krav på arbetsgivare att organisera arbetet så att medarbetarnas utbildning och erfarenhet fullt ut kan tas tillvara. För att medarbetarna ska klara av att jobba på toppen av sin förmåga krävs mer tid för återhämtning.

Semester är en rättighet som är avgörande för att människor ska få möjlighet till återhämtning. Det är också en frihetsfråga. Mer tid för vänner och familj och mer tid för personlig utveckling ökar människors möjligheter att forma sina egna liv.

Socialdemokraterna i Skåne vill därför att ytterligare en lagstadgad semestervecka införs.

 

UTTALANDE ANGÅENDE SJUKVÅRDEN

Skånsk sjukvård behöver mer resurser och personal – inte privatiseringar

Den skånska sjukvården har gått åt rätt håll under den tid som Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, styrt Region Skåne. För fem år sedan rankade SKL den skånska sjukvården som sämst i landet. Idag har den skånska sjukvården en kvalitet som ligger klart över riksgenomsnittet. Även tillgängligheten ligger generellt över riket. Detta är resultat av de stora satsningar som uppgår till över sex miljarder som genomförts under Socialdemokraternas ledning under de senaste fyra åren.

Satsningarna kommer att fortsätta om Socialdemokraterna får förnyat förtroende i höstens val. Den socialdemokratiska kongressen har särskilt pekat ut förbättrade arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen, fortsatta satsningar på den nära vården och kvinno-, akut- och cancervården samt psykiatrin. Mer resurser ska också tillföras för att öka tillgängligheten.

Befolkningen växer och medelåldern ökar. Samtidigt gör den medicinska utvecklingen det möjligt att behandla allt fler sjukdomar och tillstånd. Idag har Skåne lägst skatt i landet. På sikt behöver den skånska skattesatsen närma sig rikssnittet. För att finansiera det ökade behovet av sjukvård måste även staten ta ett ansvar. Inte minst krävs ökade anslag för att klara utbildningen av specialister i sjukvården. En väg är att skriva upp statsbidragen till landsting och kommuner varje år med pris- och befolkningsutvecklingen.

Kongressen uttalar sig även bestämt emot alliansens förslag att privatisera två skånska sjukhus, dessutom utan att specificera vilka. Skånsk sjukvård behöver bättre sammanhållning och samarbete mellan olika sjukhus, inte uppsplittring genom privatisering. Kongressen uppmanar allianspartierna att berätta för de skånska väljarna vilka sjukhus som finns på deras försäljningslista.

 

UTTALANDE ANG ARBETE

En aktiv arbetsmarknadspolitik får människor i arbete

Den svenska modellen förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik. Under de senaste fyra åren har över 250 000 fler fått ett jobb att gå till och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är kompetensförsörjningen en av Skånes största utmaningar. Såväl företag som offentliga arbetsgivare drabbas av svårigheterna att rekrytera. Det hämmar Skånes utveckling.

Vi socialdemokrater både kan och ska ta ett betydligt större ansvar för att investera landet ur arbetslösheten. Fler människor behöver få möjlighet att vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. Befintlig arbetskraft måste bättre tas tillvara och matchas mot lediga jobb. Det är också oerhört angeläget att stärka möjligheterna till snabbare validering av utländsk utbildning. Det är avgörande för att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft.

En aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar människor med utbildning och öppnar dörren till arbetsmarknaden är avgörande för att ge fler människor möjlighet till självförsörjning.

Socialdemokraterna i Skåne menar att det krävs stora investeringar i utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att öka sysselsättningen och skapa ett mer jämlikt samhälle.

 

UTTALANDE ANGÅENDE KÄRNVAPENFÖRBUD

Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud

Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns 15 000 kärnvapen i världen. Förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot mänskligheten. Socialdemokraterna i Skåne vill att Sverige ratificerar avtalet.

Arbetarrörelsen har alltid kämpat för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot kärnvapen. I en orolig omvärld behövs ett aktivt arbete för nedrustning.

 

Malmö söndagen den 8 april

facebook Twitter Email