Var finns framtidstron för våra elever och för Hässleholms gymnasium?

Interpellation till Kommunfullmäktige den 27 maj 2019

När denna interpellation besvaras så har Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna troligen gjort upp om vilka gymnasieprogram som ska finnas kvar i Hässleholm. Beslut fattas den 20 juni i Barn- och utbildningsnämnden.

Under läsåret 2019/2020 så vet vi att inga elever ska antas på Industritekniska programmet eller Estetiska programmet. Vidare har man beslutat att ta bort ett antal inriktningar, Brand och räddning är en av dessa. Hur rimligt är det att Barn- och utbildningsnämnden lägger ner denna kurs samtidigt som Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och John Bruun (L) lämnar in en motion om att öka antalet deltidsbrandmän? Var finns strategin?

Protesterna är många angående Estetiska programmet. Man kan undra vad det fanns för plan när man beslutar att inga elever ska antas till Estetiska programmet 2019/2020. Vad jag har förstått så handlar det om att spara pengar.

Vi vet att oavsett vad eleven väljer så har elevens val en prislapp. Jag har pratat med flera elever som går eller har gått på Estetiska programmet. De vittnar om att det fanns endast ett val för dem. Man har gått i grundskolan i 9 år och man är rätt trött på att plugga men man älskar att sjunga eller spela instrument. Man vet att Estetiska programmet inte stänger några dörrar då det är ett högskoleförberedande program, men man får samtidigt som man pluggar göra det man älskar – sjunga, spela instrument mm. Att kombinera estetiska ämnen och normal gymnasieskola är en väldigt bra kombination. Eleven blir mer stimulerad och när kunskapsupphämtningen mäts kan vi se att Estetiska programmet är bland de bästa på detta.

Det finns en anledning till att det är över 2000 personer som skrivit på protestlistorna. Medborgarna i Hässleholm vill ha kvar Estetiska programmet, man vill inte att musiken ska tystna i Hässleholm.

Jag tror mig veta att släckta drömmar aldrig sparar några pengar, eleverna kommer kosta oavsett var de väljer att läsa sin gymnasieutbildning.

När det gäller Industritekniska programmet så är det få sökande men så har det varit i många år. Nämnden vet att det är få sökande men att det brukar vara fler elever som går på utbildningen än de som sökt i första sökomgången. Näringslivets engagemang i Industritekniska programmet och deras behov av att få kompetenta medarbetare är stort. Eleverna får jobb efter tre års utbildning, för mig är det väldigt väsentligt.

Det finns inga samtal mellan Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden om vikten av att ha attraktiva gymnasieprogram och näringslivets behov. Jag uppfattar det som väldigt konstigt med tanke på vilka strategiska frågor detta är för hela kommunen. Framför allt med tanke på att Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska näringslivsfrågorna. Jag befarar att fler program kommer försvinna i det Moderatstyrda stålbadet och detta i största samförstånd med Sverigedemokrater.

Min frågeställning är:

Vilken plan har Moderaterna om hur vi ska göra Hässleholms gymnasium attraktivt?

Hur tänker ni Moderater att man ska klara av att möta upp näringslivets behov av utbildad personal?

Varför finns det inga strategiska samtal mellan Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden om gymnasieskolans utbildningsutbud?

Joachim Fors
Fullmäktigeledamot

facebook Twitter Email