Miljömål saknas för Hässleholms kommun

Svar på Hållbara Hässleholms fråga i Norra Skåne den 27 juni: ”Var hittar jag Hässleholms miljöstrategi med miljömål?” 

Tyvärr är det så att någon miljöstrategi eller några miljömål kommer Du inte att kunna hitta för Hässleholms kommun!

Under 2018 arbetade vår miljöstrateg, på uppdrag av dåvarande miljönämnden, med att ta fram ett förslag till miljöstrategi. Utgångspunkten var att dokumentet skulle vara väl förankrat hos tjänstepersoner såväl som politiker när beslutsförslaget väl lades fram för godkännande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som sedan årsskiftet ansvarar för samordning av lokalt miljömålsarbete och Agenda 2030.

Vid miljö – och stadsbyggnadsnämndens möte den 17 april i år valde de styrande (moderater, liberaler och kristdemokrater med stöd av sverigedemokrater och folkets väl) trots detta att totalsåga hela förslaget! Vi i oppositionen (socialdemokrater, centern och miljöpartiet) försökte få restalliansen att ta reson och nöja sig med att göra de ändringar som de ansåg lämpliga, men denna lösning var för dem utesluten. Hela uppdraget, som omfattade kort- och långsiktiga miljömål, arbetssätt och uppföljning, ansågs av dem vara fel väg att gå. Inte heller ansåg de det viktigt att kunna beskriva vad som var problemet med det presenterade förslaget. Detta är fortfarande höljt i dunkel.

Det finns i nuläget inget som tyder på att dessa partier ser minsta anledning till att Hässleholm kommun skulle ta ansvar för det lokala miljöarbetet och de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, även om detta är något som varje kommun förväntas göra . Kommunala verksamheter lika väl som det lokala närings- och föreningslivet saknar därmed långsiktig och enhetlig politisk styrning att luta sig mot i det dagliga arbetet och i sin fortsatta utveckling. Miljö – och hållbarhetsfrågorna är uppenbarligen inget som den politiska ledningen finner anledning att prioritera!

Camilla Lindoff
Ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email