Gör en plan för bostad först

Motion till Kommunfullmäktige den 27 maj 2019

Vi behöver fler bostäder till alla i Hässleholm, även de som är bostadslösa i dag.

För att få igång detta måste alla byggföretag, fastighetsägare och kommunen åläggas att precisera hur stor andel av lägenheterna i detaljplanen som ska vara avsedda för att kunna ta det bostadssociala ansvaret.

Detaljplanen ska innehålla hur stor andel i procent som ska vara det bostadssociala ansvarstagandet till sociala bostäder eller bostad först.

Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget förstahandskontrakt. Detta kombineras sedan med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser.

Arbetssättet i Bostad först är beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt, kort sagt ett evidensbaserat sätt att arbeta.

Jag yrkar på
att Miljö och stadsbyggnadsnämnden med dess förvaltning får i uppdrag att göra en plan för hur bostad först konceptet ska kunna verkställas snarast i Hässleholms kommun.

Lena Nilsson
Fullmäktigeledamot

facebook Twitter Email