Oenighet om Socialnämndens budget – vårt initiativärende avslogs

PRESSMEDDELANDE.

Vid socialnämndens sammanträde den 18 maj gavs en muntlig redovisning av nämndens ekonomiska prognos för 2021. På grund av höga kostnader för verksamheten barn och unga samt vuxna visar prognosen på ett underskott på 12,6 miljoner. Redan vid nämndens sammanträde den 23 mars visade prognosen på ett underskott på 11 miljoner. Mot bakgrund av detta lade Lena Nilsson (S), nämndens 2:e vice ordförande, ett initiativärende om att nämnden skulle vända sig till kommunstyrelsen med en begäran om tilläggsanslag för att kunna nå en budget i balans. Socialförvaltningen har behov av mer personal för att följa de lagar som vi är ålagda att följa och för att uppnå mindre lidande för framförallt barn och unga som hamnar i kläm. Då vi fortfarande påvisar en prognos med stort underskott och inte ser någon förändring framåt ser vi oss nödgade att hänvisa till initiativärendet sedan mars. Vi ska följa lagens intentioner, vi kan inte välja bort detta. Detta är vårt uppdrag.

– Med detta som bakgrund frågar vi oss hur restalliansen och SD vill lösa det uppdrag som åligger Socialnämnden. De presenterar inga förslag på lösning och de väljer att rösta ner Socialdemokraternas initiativärende om tilläggsanslag för att nå en budget i balans, säger Lena Nilsson (S), 2:e vice ordförande i nämnden.

– Jag är allvarligt bekymrad, nämnden måste agera nu. Vi ser ingen möjlighet att fullgöra nämndens uppdrag utan extra medel tillskjuts för att ge nämnden en chans att nå en budget i balans, säger Lena Svensson (C), ledamot i nämnden.

– Förvaltningen är och har varit underfinansierad länge. Det handlar om att personalen som kämpar på, får en bättre arbetsmiljö och fler arbetskamrater. Det handlar om alla barn, unga och vuxna som behöver stöd och hjälp. De här extra pengarna behövs, säger Magnus Åkeborn (V), ersättare i nämnden.

facebook Twitter Email