Pressmeddelande angående förlikning

Fredagen den 2 februari 2024

I onsdags beslutade kommunstyrelsen att anta en förlikningsöverenskommelse med makarna Barnekow efter en tvist kring en avbruten detaljplan. Det här är det politiska styrets syn på förlikningsavtalet:

Tidigare politiska beslut om att avbryta planarbetet gällande Sjörröds gård grundade sig på Boverkets äldre riktlinjer om ett 1000 meters skyddsavstånd från reningsverket och länsstyrelsens rekommendation från 2013 att behålla denna. Senare har kommunen antagit en översiktsplan. En ny fördjupad och platsspecifik luktutredning har tagits fram för reningsverket som ger ett mer detaljerat kunskapsunderlag till luktsituationen. Dessa förutsättningar ser alltså annorlunda ut än de uppgifter som fanns tidigare. Detaljplanen för Västra Hassellunden, som ligger på liknande avstånd som Sjörröds gård till reningsverket, har under 2023 varit på samråd. Länsstyrelsen hade i sitt samrådsyttrande inga synpunkter på närheten till reningsverket.

Därmed anser vi i styret med flera partier att det inte längre finns någon anledning att hindra en företagare som vill ta fram en detaljplan och, om den går igenom alla instanser, bygga bostäder för att bidra till stadens utveckling. Tvärtom ser vi väldigt positivt på detta.

Förvaltningen har med hjälp av juridisk expertis tagit fram ett förslag på förlikningsavtal. Avtalet bygger på att makarna Barnekow i sedvanlig ordning ansöker om ett planbesked hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Om nämnden ger ett positivt planbesked skrivs ett planavtal enligt gängse rutiner och arbetet med detaljplanen kan därefter påbörjas. Detaljplanen kommer tas fram enligt plan- och bygglagen och slutliga beslutet tas i kommunfullmäktige. Hur fullmäktige beslutar avgörs där och då.

I förlikningsavtalet finns en punkt angående att miljö- och stadsbyggnads-nämnden inte får avbryta arbetet med detaljplanen. Denna innebär att arbetet med planen kommer att fortgå tills den är klar att gå till kommunfullmäktige. Bestämmelsen innebär inte på något sätt någon skyldighet att fatta något positivt beslut för kommunen. Istället anger avtalet tydligt att det inte innebär någon garanti för att en detaljplan ska antas. Det som utlovas är att en prövning av detaljplanen ska göras i enlighet med plan- och bygglagen och att kommunfullmäktige ska fatta beslut – att antingen säga nej till detaljplanen eller anta den.


När förlikningsavtalet presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari fanns tjänstepersoner samt juridisk expertis på plats för att svara på frågor. Handlingarna hade gått ut enligt gällande bestämmelser en vecka innan mötet och det fanns möjligheter för politikerna att under hela den veckan ställa frågor eller be om en genomgång av tjänstepersonerna om man hade frågor och funderingar.

Från oppositionen påpekas nu i media att myndighetsutövningen skulle påverkas. Den frågan ställdes under mötet till såväl extern juridisk expertis som till tjänstepersonerna och det gavs ett tydligt svar att med detta förlikningsavtal påverkas inte myndighetsutövningen. Tvärtom anger förlikningsavtalet tydligt att det inte finns någon garanti för att en detaljplan ska antas utan avtalet gäller, och makarna Barnekow ska frånfalla sina anspråk mot kommunen, oavsett om kommunfullmäktige antar en detaljplan eller inte. Sverigedemokraterna fick detta svar men väljer ändå att gå ut i media med motsatt påstående. Vi i styret menar att sverigedemokraternas påstående saknar grund och är felaktigt.


För mer information kontakta:
Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande, 0709-81 83 71
lena.wallentheim@hassleholm.se
Lina Bengtsson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 0739-32 12 50
lina.m.bengtsson@hassleholm.se

facebook Twitter Email