Skånes partidistrikts Studieplan för hösten 2021

Praktisk information
Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder anmälningarna till partidistriktets expedition via angiven länk för respektive utbildning. Utbildningarna och konferenser genomförs i samarbete med ABF Skåne.


Socialdemokratisk medlemsutbildning. Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen. Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.
Medlemsutbildning del 1 ger en introduktion till vår ideologi, historia och organisation. Del 1 genomförs av arbetarekommunerna. I slutet av året genomför partidistriktet en digital medlemsutbildning del 1 om sex träffar för att samla upp de medlemmar som eventuellt inte erbjudits en utbildning under året.
Medlemsutbildning del 2 erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia.
Medlemsutbildning Facket och politiken omfattar ett externat (lördag-söndag) och ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt.
Kostnaderna för del 2 och Facket och politiken står partidistriktet för, dock ej resekostnader eller förlorad arbetsförtjänst.
Medlemsutbildning del 3 genomförs av partistyrelsens kansli. För att få gå denna utbildning ska deltagaren ha gått Medlemsutbildning del 1 och 2 samt Facket och politiken eller likvärdig utbildning i sin fackliga organisation.
Fördjupning i ideologi. Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar.
Facklig-politisk utbildning – ”Insikter” för politiskt förtroendevalda
Den facklig-politisk samverkan är och har alltid varit central för socialdemokratin. Utbildningen erbjuder politiskt förtroendevalda en fördjupad förståelse för hur fackliga frågor är beroende av den förda politiken. Kursen Insikter har som övergripande mål att tydliggöra kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter en levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar. Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas. Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner om de fackliga villkoren. På samma sätt bör man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att i rollen som politiskt förtroendevald, delta i eller initiera
diskussioner om politikens påverkan på fackets och medlemmarnas situation i samhället.
Utbildningen riktar sig till medlemmar med förtroendeuppdrag där man har en arbetsgivarfunktion.
Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet. Att vara förtroendevald i, eller åt partiet är en betydelsefull och central uppgift. Engagerade och framtidsinriktade ledare är nyckeln till framgång. Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar
rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också̊ för varandra.
Partiet har som ambition att alla socialdemokratiska förtroendevalda ska genomgå grundläggande ledarskapsutbildning. I partidistriktet finns tio utbildade handledare som ska bistå i att
ledarskapsutbildningar kan genomföras i arbetarekommunerna. Partidistriktet ansvarar för att säkerställa att dessa handledare har senast material och är uppdaterade samt att arbetarekommunerna genomför utbildningarna.
Pedagogisk Handledarutveckling (studieportalen)
Genomförs av partistyrelsens kansli. Det är en utbildning där handledare för medlemsutbildning del 1 och 2 ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i värdegrundsdrivet handledarskap. Utbildningen omfattar två helger som internat varav deltagaren måste gå båda tillfällen.
Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1
Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion.
Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1 genomför partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och pedagogik i medlemsutbildning del 1. Utbildningen riktar sig till dig som
vill genomföra medlemsutbildning i din arbetarekommun. Under 2020 utbildades 10 handledare. Dessa ska genomföra medlemsutbildning främst i sin egen arbetarekommun men är fria att hjälpa till i andra kommuner. Partidistriktet ansvarar för att dessa handledare får möjlighet till
kompetensutveckling två gånger om året. Detta sker digitalt. Under 2021 genomförs ytterligare en regional handledarutbildning för medlemsutbildning del 1.
Förtroendemannautveckling
”Förväntningarna på dig som förtroendevald är inte bara att du ska ha förmågan att vara en av ledarna i partiet, du ska också vara en samhällsförändrande kraft. Att vara nyfiken och framtidsinriktad politiker är en nyckel till framgång och därför är det viktigt att du som medlem och folkvald får de bästa förutsättningarna att kunna utöva ditt uppdrag.” (utdrag ur studiematerialet ”Att vara lokalpolitiker”) Partidistriktet inrättar ett utvecklingslag som får i uppdrag att arbeta med utveckling av socialdemokratiskt förtroendevalda i kommunfullmäktige i de skånska kommunerna. Utbildning sker i studiecirkelformat i samverkan med kf- och ks-gruppledare i respektive kommun. Målet är att samtliga kf-grupper fullgjort utbildningen ”Att vara lokalpolitiker” under 2021. Satsningen påbörjades under 2019.
Kvinna i politiken
”Kvinna i politiken” är satsning för att stärka kvinnliga förtroendevalda i sin roll som politiker och öka det politiska handlingsutrymmet för förtroendevalda kvinnor i Skåne. För att utveckla satsningen genomfördes hösten 2019 en konferens med fokus på mentorskap och nätverkande
som sedan mynnat ut i ett mentorskapsprogram som genomförs av ABF, Socialdemokraterna i Skåne och S-kvinnor Skåne. Under 2021 kommer vi att genomföra ytterligare en omgång kvinnligt mentorskapsprogram med två gemensamma träffar.
Politisk kommunikation och sociala medier
Hur gör vi politik utanför sammanträdesrummen? Hur kan vi aktivt bidra till den offentliga debatten i sociala medier? En utbildning om politisk kommunikation och sociala medier för dig som är gruppledare eller arbetar med arbetarekommunens facebook och instagram. På utbildningen lär sig deltagarna att arbeta strategiskt med innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna och effektivt planera kommunikation i sociala medier.
Sociala medier – introduktion
Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap och nå fler. Utbildningen syftar till att samla medlemmar som är intresserade av att förstå sociala medier och bli bättre på att utnyttja dess potential för att öka intresset och stödet för Socialdemokraterna. Partidistriktet genomför två utbildningar per år digitalt.
Sociala medier – nätkampanj
Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap. Utbildningen syftar till att samla aktiva och engagerade användare av sociala medier och ge dem ökad kunskap om strategisk kommunikation på sociala medier och hur arbetarrörelsen behöver jobba tillsammans för att bli störst på sociala medier. På utbildningen lär sig deltagarna hur sociala medier funkar och hur man kan arbeta effektivt med mediet för att nå fler. Utbildningen är digital. Partidistriktet genomför två sådana utbildningar per år.
Ecanvasser – ring och dörrknackningsverktyg
Ecanvasser är partiets nya verktyg för samtalskampanj. Detta verktyg ersätter Sappen, Ringverktyget samt kartverktyget. Det kommer att bli ett viktigt verktyg i samtalskampanjen, inte minst i kommande valrörelser. Partidistriktet erbjuder främst utbildning till de som ska leda samtalskampanjen ute i kommunerna men kommer även att ha kortare utbildningar för medlemmar som ska delta i samtalskampanjen under året. Dessa utbildningar sker digitalt.
Styrelsen som utvecklingskraft
Hur gör vi för att stärka partiorganisationen, utveckla medlemskapets värde och befrämja ett aktivt och öppet partiarbete i arbetarekommunen och s-föreningarna? För att växa som rörelse och engagera fler måste verksamheten och det politiska arbetet präglas av öppenhet och respekt.
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få ökad kunskap om styrelsens roll som utvecklingskraft. Utbildningen riktar sig till arbetarekommunernas ordförande och vice ordförande.
Sörj inte, organisera
Vi behöver vinna fler för vår idé. Vi behöver bli fler medlemmar men vi behöver också bli bättre på att organisera nya medlemmar så att de stannar kvar. Ju fler socialdemokrater vi blir, desto rikare blir vi på erfarenheter. Och ju rikare vi blir på erfarenheter, desto bättre blir vi på att fånga
samtidens utmaningar.
Utbildning i medlemssystemet (CRM)
Utbildning i Socialdemokraternas medlemssystem (CRM). Vi går igenom grunderna och de viktigaste sakerna att känna till i Socialdemokraternas medlemssystem för att kunna arbeta i systemet och uppdatera uppdrag mm. Utbildningen vänder sig till de som idag är ansvariga för medlemssystemet eller ska bli ansvariga och få licens. Utbildningen ges vid behov och sker efter kontakt med Susanne Asserfors på partidistriktets expedition.
Backagårdsakademin
En processutbildning som genomförs av ABF, LO och Socialdemokraterna. Utbildningen är ett led i att stärka den politiska och ideologiska skolningen bland våra medlemmar och stärka våra organisationer inför framtiden. Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och erbjuda deltagarna kvalificerad utbildning i politisk analys, strategisk kommunikation och politiskt skrivande samt att hålla ihop arbetarrörelsen. Utbildningen genomförs en gång per år med start på hösten.
Regional studiekonferens
Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan
med ABF-avdelningarna.
Arbetarekommunernas Studieorganisatörer
Utöver den regionala studiekonferensen samlar Socialdemokraterna i Skåne och ABF i Skåne arbetarekommunernas studieorganisatörer och deras kontaktpersoner på respektive ABF-avdelning fyra gånger om året. Dessa träffar sker under 2021 digitalt. Utöver dessa träffar då vi diskuterar vad som är på gång och tipsar varandra om bra verksamhet så kommer ABF och partidistriktet att erbjuda studieorganisatörerna en pedagogisk digital cirkelledarutbildning under början av 2021.
Arbetarekommunens studieorganisatörer kommer även under 2021 att kallas till en utbildning i cirkelledarutbildning grund och den digitala studiecirkeln. ABF vill med utbildningen ge studieorganisatörerna en inblick i ABF:s värdegrund, folkbildningens pedagogik och vad rollen
som ledare inom folkbildningen innebär. Därutöver inbjuder utbildningen till digital kreativitet och verktyg som stöd för genomförandet av digitala studiecirklar.

facebook Twitter Email