Stor satsning för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för många. Endast en bråkdel av våldet mot kvinnor och flickor kommer till det offentligas kännedom. Samhället måste aktivt arbeta för att upptäcka våldet och satsa mer på att förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas.

För en feministisk S-ledd regering är det en tydlig prioritering att arbeta mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Regeringen tar frågan på största allvar men mer behöver göras för att nå ut till de som utsätts och ge dem stöd, men också för insatser som syftar till att våldet ska upphöra.

Därför satsas 45 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019 på att stärka upp arbetet mot våld i nära relationer. Inramningen av förstärkningen utgörs av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Det handlar exempelvis om att stärka skyddet och stödet till våldsutsatta och deras barn, det förebyggande arbetet och insatser för att få personer som utövar våld att sluta.

Förebyggande arbete spelar en viktig roll. Det kan bland annat handla om att bryta destruktiva maskulinitetsnormer, som i förlängningen kan leda till våld och sexuella trakasserier. Därtill ges Nationellt center för kvinnofrid, NCK, utökade medel med 10 miljoner kronor (inom den samlade ramen på 45 miljoner kronor).

Satsningen är en del av en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och innebär en förstärkning av arbetet för att nå det sjätte jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

facebook Twitter Email