Uttalande angående Sverigedemokraternas och Moderaternas utspel om förändringar i skolstrukturen i Hässleholms stad

Socialdemokraterna har ej fått varit med i diskussionen om att förändra skolstrukturer i Hässleholms stad inte heller i ytterligare möten med Hemsö Fastighets AB som vi vet har förekommit. Därför vill vi med detta pressmeddelande ge vår syn på den förslagna förändringen som Sverigedemokraterna och dess allierade vill genomföra.

Vi är positiva till ett samarbetsavtal med Hemsö Fastighets AB. Vi ser att inom vissa förvaltningar behöver man samlokalisera verksamheter, vissa är trångbodda och andra lokaler är i dåligt skick. Men vi är inte positiva till det utspel som Hanna Nilsson (SD) och Stefan Larsson (M) framfört i massmedia den 25 januari.

Vi anser att man inte ska uttala sig i så tydliga ordalag om att man ska genomföra en så stor strukturell förändring för skolorna i Hässleholms stad utan att man har en grundlig konsekvensbedömning att ta ställning till.

Under många år så kämpade föräldrarna i Östra Hässleholm om att få ett högstadium på Öster. Nu finns det ett högstadium på Linnéskolan. Vi politiker var alla överens om att man skulle genomföra detta. Moderaterna tog åt sig äran att det blev ett högstadium på Öster. Kommer Moderaterna ta åt sig äran att man ska lägga ner högstadiet? Troligen inte. Vi Socialdemokrater anser att högstadiet på Linnéskolan ska finnas kvar. Det Sverigedemokraterna och Moderaterna vill är att man ska flytta vuxenutbildningen till Linnéskolan och blanda vuxenstuderande och skolbarn åk F-6 på samma skola. Vi Socialdemokrater vill vara extremt tydliga att det vill inte vi och vi har hela tiden stoppat sådana förslag som kommit fram, där man vill blanda vuxenstuderande och skolbarn på samma skola.

När det gäller Norra Skånes tidigare lokaler så ser vi ett behov av att samla Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter i en och samma lokal. Att samla verksamheten kommer att ge synergieffekter som är bra för kommunens ekonomi, enligt vår bedömning. Men naturligtvis måste detta utredas så vi politiker får reda på konsekvenserna i ett sådant förslag.

Angående att flytta Montessori till Norra Skånes gamla lokaler så vid första anblicken kan det verka bra, men ska Montessoriskolan vara större än idag? Vår bedömning efter att ha tagit del av tjänstemännens utredning (BUN 19 januari 2023) är att detta inte så lämpligt. En utökning skulle kunna ge svårigheter att få tag på montessoriutbildad personal och att kunna organisera verksamheten på ett gynnsamt sätt för eleverna. Det finns utmaningar redan idag på Montessoriskolan med att klara kvalitetskraven som Svenska Montessoriförbundet kräver för att bli auktoriserad. Vi var i höstas positiva till att utreda möjligheten att flytta Montessori men efter att tagit del av utredningen som är gjord av barn-och utbildningsförvaltning så är vi inte positiva till en flytt längre.

Alla beslut som gäller nedläggning/flytt av skolor ska konsekvensbedömmas och beslutas i Kommunfullmäktige. Det gäller oavsett om det finns en majoritet eller inte i kommunen.

När Kommunstyrelsens arbetsutskott skulle haft ett extra möte för att besluta om samverkansavtal med Hemsö Fastighets AB så ställde Hanna Nilsson (SD) in mötet. Detta gjordes för att vi Socialdemokrater strax innan mötet ställde ett antal relevanta frågor som man inte kunde besvara. Det var bra att mötet blev inställt så att Hanna Nilsson och hennes allierade får möjlighet att svara på frågor inför ett beslut som kommer förändra Hässleholms stads skolstruktur för många år framåt.

Lena Wallentheim
Oppositionsråd

Joachim Fors
2:e vice ordförande
Barn-och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email