Vi ställer inte upp på besparingarna på socialen

Vi socialdemokrater är oroliga över besparingarna på nästan 11 miljoner som är lagda på Socialförvaltningen för 2020. Vi har redan i dag ett underskott i budget för 2019 på socialförvaltningen.

Socialnämnden har kommunens yttersta ansvar när det gäller kommuninvånarna och de som vistas i vår kommun.

Om du eller jag hamnar i en svår situation, inte har mat, inte har boende, varit utsatta för våld och inte har någon som kan hjälpa oss, då ska kommunen hjälpa till enligt Socialtjänstlagen.

Det är alltså människor som alla är kommuninvånare i Hässleholms kommun som behöver hjälp och stöd när de kommer till socialförvaltningen. Ingen av dessa människor kommer hit för att de tycker det är roligt att gå på ekonomiskt bistånd. Det görs utredningar där du måste lämna ut ditt innersta för att få möjlighet till ekonomiskt bistånd. Jag tror inte att varken du eller jag skulle göra detta med glädje.

Men ibland har vi inget val om vi ska överleva. Vi bestämmer inte alltid själva hur framtiden ser ut. Det är då som vi ska ha möjlighet till hjälp och stöd från kommunen.

Robin Gustavsson brukar påtala att det är Socialnämnden som har det yttersta ansvaret. Just nu verkar han och restalliansen ha glömt sitt ansvar. Vår oro grundar sig i att vi redan 2019 har ett underskott i budgeten och detta kommer utöver den besparing på nästan 11 miljoner som restalliansen har beslutat om för 2020.

När nu Arbetsförmedlingen i Hässleholm lägger ner sitt kontor så drabbar detta också samma grupp av människor.

Den grupp av människor som vi alla kan hamna i. Det är ganska sällan de har sig själva att skylla, det beror oftast på flera omständigheter. Kan vara våld i hemmet, kan vara arbetslöshet, psykisk ohälsa som gör att vi behöver samhällets hjälp och stöd, kanske bara för en kortare tid eller lite längre innan det ordnat upp sig.

Vi vet aldrig hur andra människor har det när de stängt sin dörr till sitt hem. För att veta detta behöver vi gå i varandras skor. Ytan och utåt sett kan vi ofta ha en helt annan bild av varandra.

Efter att ha suttit i Socialnämnden i Hässleholm i 12 år har jag fått se vår kommun och våra kommuninvånare från en helt annan sida än tidigare.

Ju tidigare vi kan hjälpa kommuninvånaren som behöver vår hjälp ju snabbare kommer du och jag tillbaka som skattebetalare och med ett minskat lidande både psykiskt och fysiskt.

Vår uppfattning är att förebyggande arbete, gynnar både kommun och individ på längre sikt.

Vi behöver satsa och tro på människorna och individerna, endast då kan kommunen utvecklas och få framtidstro.

Vi vill jobba mer förebyggande.

Vi vill lägga mer pengar på föräldrautbildning.

Vi vill stoppa narkotikan och drogerna innan barn och unga provat för att slippa jobba med mer psykisk ohälsa som blir resultatet av missbruk.

Vi vill stoppa och förebygga våld i nära relationer och i samhället.

Vi vill satsa på starka barn för att slippa laga trasiga vuxna.

Lena Nilsson
2:e vice ordförande Socialnämnden

Protokollsanteckning Socialnämnden 190618
Ärende 4.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet deltar inte i Restallansens anpassning till budget 2020 med nerdragningar av tjänster inom Socialförvaltningens område.

När det gäller att Familjefrid och familjebehandlingen upphör i tider när våldet i samhället ökar och Riksdag och Regering gör extra satsningar på våld i nära relationer förvånar och skrämmer oss.

I riskbedömningar som gjorts har man också kommit fram till att detta kan innebära
– Psykisk påfrestning för personalen
– Oro för att hanterbar arbetssituation
– Oro för att personal ska veta sitt uppdrag och att leva upp till förväntningar
– Otrygghet i sin roll på arbetet
– Oro för kunskapstapp/brist

Att man sedan ska slå samman flera enheter kan påverka resultat och kostnader på fel håll genom kunskapstapp hos chefer och medarbetare.

Utöver detta blir en hårt belastad arbetsmiljö hårt prövad för personalen vilket i sin tur påverkar klienterna hos socialförvaltningen.

Det förebyggande arbetet är också en viktig verksamhet som vi har byggt upp under lång tid. Vilket jag tror gynnar både kommuninvånare och ekonomin på sikt. Dock är det inte lagstadgat vilket gör det enklare att ta bort.

Vi har i dag problem att rekrytera ny personal, ett fåtal söker andra slutar efter 1 månad. Detta gynnar inte mål som Hässleholms kommun har att vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet

facebook Twitter Email