Föreningar, en bro till ett bättre samhälle

Gång på gång har Sverige de senaste 100 åren valt väg för ett friare, mer demokratiskt och jämlikare samhälle. Vi har infört breda och inkluderande välfärdsreformer som bostadsbidrag, barnbidrag och inte minst föreningsbidrag.

Föreningsbidragen har haft en avgörande betydelse för ett aktivt föreningsliv med låga trösklar som kan inkludera alla. Ett föreningsliv där människor oavsett förutsättningar ska ha möjligheten till ett aktiv liv och en meningsfull fritid på likvärdiga villkor. Ett rikt föreningsliv leder också till viktiga integrationsbroar mellan gamla och unga, kvinnor och män, utlandsfödda och svenskfödda osv. Dessa broar skapar gemenskap och livslånga vänskaper.

Vinster
Finns det något svenskare än föreningar? Enligt SCB är 75 procent av befolkningen från 16 år och uppåt, medlem i en eller flera föreningar vilket gör Sverige unikt i dessa sammanhang. Föreningslivet är och har varit bärande för vårt lands utveckling och dess demokratisering, det vill vi fortsätta värna.

Vi tror att varje satsad krona i föreningsverksamhet ger en vinst i andra änden. Människor blir friskare, får ett större umgänge, känner tillhörighet och därigenom minskas också både fysisk och psykisk ohälsa. Föreningar är många gånger bron över olikheter.

När vi ger våra föreningar de förutsättningar och de verktyg de behöver skapar vi också förutsättningar för ett mer integrerat samhälle. Klass, födelseland, ålder, kön, sexuell läggning ska inte spela någon roll i en väl fungerande förening. Går man till en bouleförening så gör man det för att spela boule.  

Förståelse och respekt för varandra samt gemenskapen sinsemellan skapar också grogrund för en positiv samhällsutveckling. Det här är en av anledningarna till att föreningsverksamhet måste vara tillgängligt för alla. Vi kan inte låta föreningarna bära så stora kostnader att deras medlemsavgift blir omöjlig för vissa grupper att lösa, då försvinner broarna. Här måste kommunen, staten och skatterna steppa in.

Besvärligt fjolår
Vetskapen av föreningarnas oerhört svåra 2020 gjorde så att Socialdemokraterna Hässleholm bjöd in kommunens olika föreningar till en digital föreningsträff i vintras. Socialdemokraternas uppställning på dessa 2 träffar var Anna Wallentheim (nationell idrottspolitisk talesperson S), Lena Wallentheim (oppositionsråd S), Connie Asterman (gruppledare kultur och fritidsnämnden S) samt Thomas Lindell (S ordförande och initiativtagare).

För oss var dessa människor en stor kunskapsbank och med våra olika roller kunde vi sedan göra politik av frågorna. Connie kunde ta med sig föreningarnas åsikter till nämnden och förvaltningen som ansvarar för våra lokala föreningsfrågor, Lena kunde ta med sig de kommunövergripande- och de ekonomiska frågorna vidare till både fullmäktige och kommunstyrelsen, Anna fick viktiga lokala inspel med sig till sitt uppdrag som riksdagsledamot och idrottspolitisk talesperson för att använda både i diskussioner med Riksidrottsförbundet, idrottsminister Amanda Lind och till regeringskansliet, och Thomas fick medskick som kan vara viktiga inför framtagandet av vårt politiska handlingsprogram.

Vi som parti är oerhört tacksamma för dessa möten och fick värdefull feedback från de föreningar som deltog och uppfattningen från oss var att föreningarna gillade initiativet.

Föreningsliv för alla
Att stå upp för ett bra, aktivt och samhällstäckande föreningsliv i Hässleholms kommun är inte svårt för oss Socialdemokrater. Föreningslivet är bokstavligen en del av vårt DNA och oerhört viktigt inte bara för vår kommun utan framför allt för våra medborgare. Vill vi fortsätta se ett rikt och rättvist föreningsliv i Hässleholms kommun där alla kan känna sig välkomna och där ekonomiska resurser inte ska sätta käppar i hjulet gäller det också att ge våra föreningar rätt förutsättningar.

Det kan vi göra tillsammans.

Anna Wallentheim
Idrottspolitisk talesperson
Socialdemokraterna
Thomas Lindell
Ordförande
Socialdemokraterna
Hässleholms kommun

facebook Twitter Email