Långsiktig åtgärdsplan för bättre arbetsmiljö på Hässleholms sjukhus

I morgon den 17 juni lägger Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Hässleholm ett initiativärende ang. arbetsmiljön.

Personalbristen i vården har blivit ett kroniskt tillstånd, där bemanningsproblem nu inte bara präglar sommaren, utan hela året. Svårigheten med att rekrytera personal är utbredd och återkommande. Det handlar om sjuksköterskor och undersköterskor, men även om andra yrkesgrupper. Det pågår också ett ständigt arbete med att hitta vikarier för pass som inte är tillsatta. Att personal jobbar övertid är snarare regel än undantag. Personal upplever att man inte räcker till för att tillgodose det vårdbehov som finns. Detta skapar stress och olust i arbetet.

Även bristen på vårdplatser och överbeläggningar är återkommande problem, som också påverkar arbetsmiljön negativt. Under sommaren kommer medicinavdelningarna att slås ihop och antalet vårdplatser bli färre under cirka två månader. Endast akuta och komplicerade ortopediska operationerna utförs under perioden.

På Ortopeden avdelning 83–84 har Vårdförbundet nyligen lämnat in en begäran om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6, § 6a. Anledningen är stora brister i arbetsmiljö och bristande möjlighet till återhämtning. Man uppger att sjuksköterskor inte kan ta sina raster, inte delta i obligatorisk internutbildning, skriva avvikelser eller delta i arbetsplatsträffar, och man oroar sig över patientsäkerheten. Flera sjuksköterskor har fysiska och psykiska besvär orsakade av stress och Vårdförbundet befarar att sjuksköterskor kommer att säga upp sig.

Gemensamt för dessa aktuella exempel är att för hög arbetsbörda och för få vårdplatser skapar etisk stress och ohälsa, som får personal att säga upp sig eller att överväga att göra det. Detta sätter i gång en negativ spiral. Med uppsägningar försvinner mycket erfarenhet och kompetens som tar tid att bygga upp igen. Belastningen på befintlig personal blir dessutom ännu större, när nya medarbetare ska läras upp och man redan är för få anställda.

Det är inte en hållbar situation att hela tiden behöva ersätta anställda som slutat eller att ta in hyrpersonal till höga kostnader. Sjukhuset behöver naturligtvis rekrytera nya medarbetare, men vi måste bli en bättre arbetsgivare så att den personal som finns också stannar kvar.

För detta behövs både omedelbara åtgärder och en långsiktig strategi.

Socialdemokraterna i SHS Hässleholm föreslår därför:

Att sjukhuschefen får i uppdrag att ta fram en långsiktig åtgärdsplan för att säkerställa en god arbetsmiljö och en långsiktigt fungerande kompetensförsörjning på Hässleholms sjukhus.

Att medarbetarna genom de fackliga organisationerna involveras i arbetet med att ta fram åtgärdsplanen.

Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Hässleholm

Irene Nilsson, Hässleholm
Anders Wallentheim, Hässleholm
Sten Andersson, Osby
Boel Rosdahl, Perstorp

facebook Twitter Email